Skillpath no 10 webdev

Skillpath WebDev no 10 itu yang benar kayak bagaimana???:sob::sob: